На Хмельниччині розшукують 14-річну дівчинку, яка пішла до школи і не повернулася

У Ше­пе­тівсь­ко­му районі вста­нов­лю­ють міс­цезна­ход­ження не­пов­но­літньої жи­тель­ки міс­та Ізяс­ла­ва Юлії Дмит­рівни Мар­ченко­вої.

Ого­ло­шен­ня про її роз­шук з’яви­ло­ся у фей­сбу­ці. Пра­во­охо­рон­ці під­твер­ди­ли ін­форма­цію що­до її зник­нення.

Ві­до­мо, що дів­чи­ні — 14 ро­ків. На­пе­ре­дод­ні, 24 трав­ня, во­на вий­шла з до­му до шко­ли та не по­вер­ну­ла­ся. На жаль, її міс­цезна­ход­ження до ни­ні не­ві­до­мо, а мо­біль­ний те­ле­фон — вим­кне­ний.

По­лі­ції ві­до­мо, що 24 трав­ня близь­ко 08:30 во­на вий­шла з до­му до нав­ча­но­го зак­ла­ду — Ізяс­лавсь­кий лі­цей № 1 іме­ні М. По­по­ви­ча, де нав­ча­єть­ся у 9-Б кла­сі. У день зник­нення бу­ла одяг­не­на у си­ні шта­ни, при со­бі ма­ла чор­ний пор­тфель із над­пи­сом.

Прик­ме­ти:

  • зріст — 160 см,
  • має довге волосся.

Пра­во­охо­рон­ці звер­та­ють­ся до гро­ма­дян, які ба­чи­ли зник­лу дів­чинку або во­ло­ді­ють ін­форма­ці­єю про її пе­ре­бу­ван­ня по­ві­до­ми­ти за но­ме­ра­ми (097) 164-62-14, 4-12-16.

2ogoloshenya